İç Kontrol

İç Kontrol Nedir?

İdarenin amaçlarına,  belirlenmiş politikalara ve mevzuata  uygun olarak faaliyetlerin;

- etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını,

- muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,

- mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini,

sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. (5018 Sayılı Kanunun 55 inci maddesi)

 

 

İç kontrolün amacı;

a)         Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülük-lerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

b)         Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer dü-zenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

c)         Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüz-lük ve yolsuzluğun önlenmesini,

ç)         Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilme-sini,

d)         Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

sağlamaktır.

Menüyü Kapat